Nachzucht

Nachkommen von Sorina

 • L.B. Caillou v. Carinjo, geb. 2006
 • Zalaa v. Carinjo, geb. 2007
 • Amira v. Cassin, geb. 2008
 • Carlton v. Caretino, geb. 2010
 • Casey v. Companiero, geb. 2011
 • Estelle v. Companiero, geb. 2012
 • Florina v. Zirocco Blue, geb. 2013
 • Galina v. Cascadello I, geb. 2014
 • 2015, SF von Darco de Revel leider eingegangen
 • Destino v. Dinken, geb. 2018
 • Campino v. Cornet Obolensky 2019